Regulamin Sklepu internetowego tric.bike

Spis treści:

I.   Ogólne

II.  Przedmiot sprzedaży

III. Formy płatności

IV. Realizacja zamówienia

V.  Dostawa

VI.   Zwroty, Prawo do odstąpienia od umowy (+formularz zwrotu)

VII.  Reklamacje

VIII. Sposób odbioru przesyłki

IX. RODO

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

I Ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym tric.bike

2. Kupujący – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podająca w zamówieniu swoje dane potrzebne do realizacji transakcji.

3. Kupujący dokonujący zakupu produktów w sklepie tric.bike zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem sklepu.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego tric.bike oraz produkty oferowane przez Sprzedawcę na stronach innych portali sprzedażowych, takich jak: Allegro, OLX, Facebook etc. 

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym tric.bike są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W innym przypadku produkty takie, będą miały stosowną informacje w opisie produktu.

3. Ceny oferowanych produktów są wyrażone w Złotych Polskich, są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

4. Ceny produktów na stronie sklepu internetowego tric.bike są na bieżąco aktualizowane.

III. Formy płatności

1. Płatność za realizację zamówienia:

– przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma

– poprzez bramkę płatności Przelewy24 – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu Przelewy24.

– kartą płatniczą za pośrednictwem operatora Polcard, poprzez bramkę płatności Przelewy24

Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

– gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie lub magazynie firmy

– w systemie ratalnym

2. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktury w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także na przechowywanie oraz udostępnianie tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).

3. Kupujący oświadcza że zapoznał się z zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. 

4. Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej, a jednocześnie akceptacja ta nie wyłącza prawa tric.bike do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego, błędnego adresu wysyłki.

7. Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail Kupującego, korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail uważana jest za prawidłowo doręczoną.

9. Do każdej przesyłki Sprzedawca może dołączyć paragon lub fakturę.

10. Kupujący jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia.

11. W przypadku wycofania zgody, od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego tric.bike traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.

12. Ceny towarów zawierają koszt opłaty recyklinowej, gospodarowania odpadami KGO.

IV. Realizacja zamówienia

1. Dokonując  zakupu na stronie sklepu tric.bike Kupujący zobowiązuje się do akceptacji regulaminu sklepu i zgadza się z obowiązkiem zapłaty za towar wraz z wyszczególnionymi kosztami logistycznymi.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową tric.bike, z rejestracją lub bez rejestracji.

3. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:

– dokonywania zakupów

– otrzymywania indywidualnych rabatów

– udziału w promocjach i konkursach

4. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

5. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego.

6. Dokonując rejestracji konta użytkownika Kupujący:

– wyraża zgodę na zamieszczenie podanych danych w bazie tric.bike oraz przetwarzanie ich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997  (Dz. U. nr 133 poz. 883).

– akceptuje postanowienia Regulaminu;

– może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;

7. Podane dane osobowe wykorzystywane będą przez Sprzedającego, wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez tric.bike

8. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Kupujący ma w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich edytowania.

9. O zmianach w niniejszym Regulaminie, Użytkownik sklepu internetowego tric.bike zostanie powiadomiony po ich wejściu w życie. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania tric.bike.

10. Użytkownik nie zarejestrowany, powinien za każdym razem zapoznać się z treścią regulaminu.

11. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed wyrejestrowaniem, transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych osób korzystających z serwisu.

12. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklepu tric.bike z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

13. W celu dokonania zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt/y, przejść do koszyka i dokonać zamówienia.

14. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

15. Produkty tric.bike można również zamówić poprzez serwis telefoniczny podając prawidłowe dane wysyłkowe i fakturowe lub mailowo, wyślemy wtedy fakturę proforma/zamówienie.

V. Dostawa

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym tric.bike oraz zakupionych za pomocą portali internetowych typu: Allegro czy OLX, realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie UE po doliczeniu kosztów dostawy.

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej i wybranej podczas etapu składania zamówienia.

3. Kupujący może odebrać zamówiony produkt w siedzibie firmy lub w magazynie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostępny w trakcie wyboru zamówienia.

5. W przypadku przejściowej niemożności realizacji zamówienia, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania poprzez realizację świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą kwotę, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwość odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy i poniesionych kosztów.

6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, jakichkolwiek uszkodzeń mogących mieć związek z dostawą, należy wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej, spisać protokół szkody oraz zgłosić ten fakt Sprzedającemu. Firmy kurierskie mają 7 dni na spisanie protokołu szkody.

8. Każdą przesyłkę należy sprawdzić w momencie odbioru lub podpisać odbiór „odebrano bez sprawdzania zawartości”

9. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), należy zgłosić w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy – Zwrot

1. Kupujący zawierając umowę kupna/sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania przedmiotu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy. Należy dostarczyć oświadczenie wraz z towarem lub dostarczyć towar niezwłocznie po przysłaniu oświadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy i dostarczenia oświadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 2. Zwracając produkt należy zachować jego stan oryginalny czyli taki w jakim był wydany oraz nienaruszony stan opakowani. W przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w siedzibie firmy lub magazynie. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie.

3. Produkty w sklepie internetowym posiadają zabezpieczenia ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Zaleca się nie zdejmowanie zabezpieczeń ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia towaru.

4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

6. Uprawnienia i obowiązki określone w niniejszym  Regulaminie  przysługują wyłącznie Kupującym dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 

7. Zakupiony produkt może być wymieniony na inny w ciągu 14 dni.

Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy nie dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą.  

VII. Reklamacja

1. Każdemu Kupującemu, po zawarciu umowy sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej, aby otrzymać informację na temat reklamacji, należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Kupującemu, dokonującemu reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem sklepu tric.bike zaleca się, by w ramach reklamacji wypełnił  formularz znajdujący się na stronie sklepu w dziale Reklamacje co pozwoli na przyspieszenie procesu rozpatrywania zgłoszenia. Zaleca się, aby Kupujący czytelnie opisał uszkodzenie i podał swoje dane kontaktowe. Poprawnie złożona reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej imię nazwisko, adres i sposób kontaktu z Kupującym, datę zwarcia Umowy – kopia dowodu zakupu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz podpis.

4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres Pocztowy.

6. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

7. Reklamowany sprzęt, należy odebrać w siedzibie firmy w terminie 30 dni od powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Kupującego do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu przechowywania sprzętu. Opłata wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

8. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć wysyłkowo lub osobiście na adres Sprzedającego ( tj. siedziba firmy lub na magazyn – serwis ) w celu szybszej naprawy zaleca się bezpośrednio dostarczyć towar na adres w karcie gwarancyjnej wraz z opisem usterki i kopią dowodu zakupu.

9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)..

10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VIII. Instrukcja odbioru przesyłki

 1. Sprawdź dokładnie stan opakowania zewnętrznego: czy opakowanie nie jest uszkodzone, przedarte, wgniecione, przedziurawione, zamoczone, itp.
 2. Czy taśmy zabezpieczające przesyłkę nie są poprzerywane, poprzecinane etc.
 3. Jeśli wszystko jest w porządku, podpisz list przewozowy.
 4. Odbierz przesyłkę i otwórz ją w obecności kuriera.
 5. Gdyby kurier odmówił oczekiwania nanieś na podpisywanym wcześniej liście przewozowym informację „Przyjęto bez weryfikacji stanu przesyłki, jak również jej zawartości”.
 6. Sprawdź czy dostawa jest kompletna (zgodna ze specyfikacją zamówienia – faktura lub paragon), a produkty nie uszkodzone.

Uszkodzenia przesyłki w transporcie:

 1. Jeśli wygląd zewnętrzny paczki, stan produktów lub stan ilościowy wzbudza Twoje zastrzeżenia, sporządź protokół szkody w obecności kuriera. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki w momencie odbioru może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji Odbiorcy z tytułu uszkodzenia czy też ubytku zawartości w transporcie.
 2. Gdyby kurier odmówił oczekiwania na weryfikację stanu opakowania zewnętrznego lub zawartości poinformuj go, że w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności zawartości przesyłki względem zamówienia, będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu szkody. Firma kurierska ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody z odbiorcą przesyłki w terminie 7 dni od jej doręczenia.
 3. Jeśli przesyłka wzbudziła Twoje zastrzeżenia już po odjeździe kuriera skontaktuj się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę – w celu zgłoszenia interwencji. Proszę przygotować numeru dostarczanej przesyłki. Po sporządzeniu interwencji otrzymają Państwo numer zgłoszenia wraz z przewidywanym terminem wizyty kuriera celem sporządzenia protokołu szkody.

Protokół szkody

 1. Wypełnij wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym, sprawdź kuriera w szczególności w zakresie sposobu zabezpieczenia i opisu uszkodzeń, zachowaj oryginał protokołu dla siebie.
 2. O każdym zastrzeżeniu w stosunku do stanu opakowania lub zawartości przesyłki powiadom sklep tric.bike w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

Najważniejsze numery kontaktowe:

+48 691 449 590

Informujemy że sklep internetowy tric.bike działa zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i ustawami.

Przeczytaj na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

IX. Ochrona danych osobowych i RODO

1. Przez Dane Osobowe rozumiemy:

 • imię
 • nazwisko
 • adres zamieszkania
 • telefon komórkowy
 • adres e-mail

Powyższe dane gromadzone są wyłącznie w momencie dokonania zakup, dobrowolnej rejestracji lub korzystania z formularza kontaktowego, przez Kupującego.

2. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest firma:

APROMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brochowie 05-088 ul. Plecewice 93.

3. Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres  email: sklep@tric.bike

4. Pliki Cookies

Używamy plików cookies, aby świadczyć usługę na najwyższym poziomie oraz aby poznać preferencje naszych klientów. W każdej chwili możesz usunąć z poziomu swojej przeglądarki „cookie”. Zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na korzystanie i funkcjonowanie z serwisu.

Dane osobowe pozyskiwane są między innymi, gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego, podając swoje imię oraz adres e-mail czy numer telefonu. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A i F). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mogą Państwo skorzystać również z prawa bycia zapomnianym (tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)) oraz Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Sklep Internetowy tric.bike jest własnością firmy:

APROMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brochowie 05-088 ul. Plecewice 93.