OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE APROMET

1. Zakres obowiązywania warunków. 

Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obowiązują do wszystkich zawartych umów. Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki umowy sprzedaży, również wtedy, gdy są one sprzeczne z jego własnymi warunkami zakupów.

2. Ceny

Cena dotyczy 1 sztuki wybranego produktu.

3. Dostawa

Koszt opakowań jest zawarty w cenie towaru.

4. Zamówienia.

Zamówienia należy składać za pomocą naszego sklepu internetowego.

5. Niezgodności dostaw.

Towar otrzymany niezgodnie z zamówieniem (odnośnie asortymentu, ilości, jakości) klient ma prawo reklamować. W przypadku uwzględnienia reklamacji APROMET uzupełni lub wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad, względnie wystawi fakturę korygującą. Firma nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych wyrobów. Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada Spedytor i dlatego niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami przesyłki. W przypadku braków w przesyłce spowodowanych jej uszkodzeniem należy sporządzić protokół reklamacyjny na druku dostarczonym przez kuriera w terminie do 5 dni od daty dostawy. Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego wyrobu, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji.

6. Warunki zapłaty.

W APROMET Podstawowym sposobem płatności jest przelew bankowy.

7. Zwrot towarów.

W firma APROMET Przy incydentalnych zwrotach wyrobów lub wymianie zostaną przyjęte tylko te, które są oryginalnie zapakowane i były też właściwie magazynowane a warunki zwrotu muszą być wcześniej zaakceptowane i uzgodnione z działem sprzedaży, tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Zapisanie na dobro rachunku Kupującego nastąpi w wysokości wartości brutto dostarczonego przez nas wyrobu. Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego.

8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.